A A+ A++ K K K K

022017 7ec4a

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem ul. Główna 49 08-400 Garwolin tel 25 682-30-88 email mietne@wp.pl

PLAN ZAJĘĆ:

KKZ RL.04 Rolnik sem II

KKZ TG.04  Cukiernik 

KKZ RL.03 III sem

KKZ - Kucharz T6

KKZ - Sprzedawca A18

 

kkz 1 50dad Reforma szkolnictwa zawodowego wprowadziła od września 2012, w miejsce szkół dla dorosłych, nową formę kształcenia - kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ). Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie np. sprzedawca, technik handlowiec, będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. 

 

Wykaz kwalifikacji/ kursów kwalifikacyjnych planowanych i realizowanych w Zespole Szkół CKP i CKU w Miętnem:

     

Oznaczenie 
kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji/
kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Nazwa zawodu

Czas kształcenia

R.03

Prowadzenie produkcji rolniczej

ROLNIK

3 semestry

R.16

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

TECHNIK ROLNIK

2 semestry

R.06

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

TECHNIK AGROBIZNESU

2 semestry

A.18

Prowadzenie sprzedaży

SPRZEDAWCA

3 semestry

A.22

Prowadzenie działalności handlowej

TECHNIK HANDLOWIEC

2 semestry

T.06

Sporządzanie potraw i napojów

KUCHARZ

3 semestry

T.15

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

TECHNIK ŻYWIENIA
I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

2 semestry

R.05

Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

OGRODNIK

3 semestry

R.18

Planowanie i organizacja upraw ogrodniczych

TECHNIK OGRODNIK

2 semestry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTY:

Warunkiem przyjęcia na KKZ jest złożenie kompletnej dokumentacji, na którą składają się:

 1. Wypełnione podanie,
 2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie,
 3. Świadectwo ukończenia ostatniej szkoły.

Nauka na kursie jest bezpłatna.
Jedyny koszt, to 70 zł opłaty na Radę Rodziców (po uruchomieniu kursu).

ABSOLWENCI UZYSKUJĄ:

 • Dyplom z tytułem technika po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji,
 • Zaświadczenie ukończenia Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego,

rolnikr3 a52e1

technikrolnik 71fdd

technikagrobiznesu fb6b7

sprzedawca a9d20

technikhandlowiec 582d6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ogrodnik 90297

technikogrodnik 4642c

kucharz 726c9

technikzywienia 1c92d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

informazje o zawodach 4b97d

 

rolnik 93782

 • Kształcenie w tym zawodzie przygotowuje do wykonywania prac w produkcji roślinnej, zwierzęcej i obsługiwania środków technicznych stosowanych w rolnictwie.
 • Złożoność wykonywania zadań wynika z różnorodności stosowanych technologii produkcji. Wykonywanie prac związanych z produkcją roślinną uzależnione jest od cyklu przyrodniczego i może być realizowane tylko w okresie wegetacyjnym roślin uprawnych. Wykonywanie prac w produkcji zwierzęcej wymaga systematyczności i ciągłości – również w czasie dni wolnych od pracy, takich jak soboty i niedziele oraz święta.
 • Jakość wykonywanych prac ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo, zdrowie i życie człowieka oraz stan środowiska naturalnego, stąd oprócz umiejętności technologicznych istotne znaczenie ma postawa osób wykonujących prace w tym zawodzie.
 • Nowe technologie produkcji motywują do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych i środków technicznych zapewniających wysokie wskaźniki wydajności pracy i niski poziom szkodliwości dla środowiska naturalnego.

 

technik rolnik f894e

 • Prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą oraz organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych.
 • Opracowuje technologie i prowadzi uprawę roślin, planuje, organizuje i przeprowadza poszczególne etapy produkcji, planuje zaopatrzenie gospodarstwa w środki do produkcji roślinnej, prowadzi uprawę roli, siew i sadzenie roślin, pielęgnację roślin oraz ochronę przed chwastami , chorobami i szkodnikami, przeprowadza okresową kontrolę i ocenę plantacji, w tym plantacji nasiennych, w okresie wegetacji, planuje i przeprowadza zbiór roślin, kontroluje i konserwuje urządzenia wodno-melioracyjne, organizuje i nadzoruje prace związane z chowem, pielęgnacją i żywieniem zwierząt gospodarskich, gospodaruje w sposób właściwy paliwami i bezpiecznie je przechowuje, obsługuje z zachowaniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy instalacje, silniki i urządzenia elektryczne używane w rolnictwie, obsługuje i właściwie eksploatuje maszyny, dokonuje oceny stanu technicznego używanego sprzętu rolniczego, dokonuje konserwacji i drobnych napraw, planuje zaopatrzenie gospodarstwa w narzędzia maszyny i urządzenia, prowadzi dokumentacje dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej, sporządza kalkulacje ponoszonych kosztów w produkcji roślinnej i zwierzęcej, wszystkie etapy technologiczne w produkcji roślinnej i zwierzęcej prowadzi zgodnie z wymogami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej oraz Zasadami Wzajemnej Zgodności, w produkcji roślinnej i zwierzęcej wykorzystuje metody ekologiczne.
 • Prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, identyfikuje odbiorców na produkty wytworzone we własnym gospodarstwie, przygotowuje ofertę handlową, nadzoruje prace innych pracowników w małym zespole.
 • Korzysta ze środków Unii Europejskiej.
 • Wobec wyzwań związanych ze zmieniającymi się technologiami produkcji, szybkim postępem biologicznym oraz rosnącymi wymaganiami konsumentów rośnie również prestiż zawodu technik rolnik.
 • Może prowadzić własną działalność gospodarczą, jak również pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w urzędach i instytucjach służb rolnych.

 

technik agrobiznesu 81fbc

 • Prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą oraz przetwórstwo żywności. Przygotowany jest także do prowadzenia działalność gospodarczej w sektorze rolno-spożywczym, prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstwa i rozliczeń podatkowych.
 • Opracowuje technologie i prowadzi uprawę roślin, planuje, organizuje i przeprowadza poszczególne etapy produkcji, planuje zaopatrzenie gospodarstwa w środki do produkcji roślinnej, prowadzi uprawę roli, siew i sadzenie roślin, pielęgnację roślin oraz ochronę przed chwastami, chorobami i szkodnikami, przeprowadza okresową kontrolę i ocenę plantacji, w tym plantacji nasiennych w okresie wegetacji, planuje i przeprowadza zbiór roślin, kontroluje i konserwuje urządzenia wodno-melioracyjne, organizuje i nadzoruje prace związane z chowem, pielęgnacją i żywieniem zwierząt gospodarskich, gospodaruje w sposób właściwy paliwami i bezpiecznie je przechowuje, obsługuje z zachowaniem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy instalacje, silniki i urządzenia elektryczne używane w rolnictwie, obsługuje i właściwie eksploatuje maszyny, dokonuje oceny stanu technicznego używanego sprzętu rolniczego, dokonuje konserwacji i drobnych napraw, planuje zaopatrzenie gospodarstwa w narzędzia maszyny i urządzenia, prowadzi dokumentację dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej, sporządza kalkulacje ponoszonych kosztów w produkcji roślinnej i zwierzęcej, wszystkie etapy technologiczne w produkcji roślinnej i zwierzęcej prowadzi zgodnie z wymogami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej oraz Zasadami Wzajemnej Zgodności, w produkcji roślinnej i zwierzęcej wykorzystuje metody ekologiczne, prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, identyfikuje odbiorców na produkty wytworzone we własnym gospodarstwie, przygotowuje ofertę handlową, nadzoruje prace innych pracowników w małym zespole.
 • Korzysta ze środków Unii Europejskiej.
 • Oprócz typowych prac związanych z rolnictwem zajmuje się również planowaniem i organizacją przetwórstwa żywności, prowadzeniem dokumentacji z tym związanej, przygotowany jest również do sprzedaży przetworzonej żywności z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
 • Prowadzi działalność gospodarczą, organizuje działalność produkcyjną, logistyczną i handlową dla swojego przedsiębiorstwa. Zgodnie z obowiązującym prawem prowadzi rachunkowość przedsiębiorstwa, sporządza i analizuje sprawozdania finansowe. Oprócz powyższych zadań rozlicza zobowiązania publiczno-prawne i skarbowe.
 • •Może prowadzić własną działalność gospodarczą, jak również pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w urzędach i instytucjach służb rolnych.

 

sprzedawca l 6eb6a

 • Sprzedaje towary oferowane w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach) oraz hurtowej (w hurtowniach).
 • Obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i preselekcji).
 • Organizuje zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczanie należności za dostarczone produkty, przygotowuje produkty do sprzedaży (czyszczenie, sortowanie itp.) i ich wyeksponowanie.
 • Informuje nabywcę o walorach sprzedawanych produktów, pomaga nabywcy przy wyborze produktu, sprawnie realizuje zamówienia składane przez nabywców (demonstruje, waży, mierzy, paczkuje), inkasuje należności za sprzedane produkty.
 • Dba o czystość i estetykę miejsca sprzedaży, przestrzega warunków sanitarnych sprzedaży.
 • Załatwia reklamacje zakupionych towarów.
 • Przyjmuje i rejestruje zamówienia na towary w hurtowniach.
 • Współpracuje w przygotowywaniu oferty sprzedaży (oferty towarowe, cenniki, katalogi itp.).
 • Zawiera transakcje sprzedaży, sporządza faktury za towary.

 

technikhandlowiec 1 5ec82

 • Sprzedaje towary oferowane w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach) oraz hurtowej (w hurtowniach).
 • Obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i preselekcji).
 • Organizuje zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczanie należności zadostarczone produkty.
 • Przygotowuje produkty do sprzedaży (czyszczenie, sortowanie itp.) i ich wyeksponowanie, informuje nabywcę o walorach sprzedawanych produktów, pomaga nabywcy przy wyborze produktu, sprawnie realizuje zamówienia składane przez nabywców (demonstruje, waży, mierzy, paczkuje), inkasuje należności za sprzedane produkty.
 • Dba o czystość i estetykę miejsca sprzedaży.
 • Załatwia reklamacje zakupionych towarów.
 • Przyjmuje i rejestruje zamówienia na towary w hurtowniach, współpracuje w przygotowywaniu oferty sprzedaży (oferty towarowe, cenniki, katalogi itp.).
 • Współpracuje w badaniu sytuacji rynkowej i określaniu potrzeb rynku, informuje o warunkach sprzedaży (stosowane upusty).
 • Zawiera transakcje sprzedaży, sporządza faktury za towary.
 • Przestrzega warunków sanitarnych sprzedaży, zabezpiecza punkt sprzedaży lub hurtowni przed włamaniem, kradzieżą itp.
 • Wyszukuje dostawców oraz odbiorców towarów, usług, wyrobów gotowych. Następnie kontaktuje się z partnerami handlowymi, prowadzi z nimi negocjacje, przygotowuje i zawiera umowy handlowe zgodnie z pełnomocnictwami swoich przełożonych.
 • Do obowiązków należy dokumentowanie zakupów i sprzedaży, prowadzenie rozliczeń handlowych, załatwianie reklamacji, a także analizowanie stanu zapasów towarowych.
 • Samodzielnie lub współpracując z innymi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa, może prowadzić również inne działania, np. w zakresie analizy rynku, marketingu, kalkulacji cen, analizy kosztów handlowych.

 

technikhandlowiec 1 dodatkowe 7a486

 • Merchandiser
 • Referent/asystent ds. zaopatrzenia
 • Referent/asystent ds. sprzedaży
 • Referent/asystent ds. obsługi klienta
 • Kupiec
 • Akwizytor
 • Specjalista ds. zaopatrzenia
 • Specjalista ds. sprzedaży
 • Specjalista ds. obsługi klienta
 • Zastępca kierownika działu handlowego
 • Kierownik działu handlowego.

 

ogrodnik 1 28002

 • Praca w zawodzie ogrodnika polega na produkcji i pielęgnacji roślin – zarówno w gruncie, jak i w obiektach zamkniętych, a także na porządkowaniu i sprzątaniu terenu otaczającego zieleń. Przedmiotem produkcji mogą być warzywa, owoce, rośliny jadalne, rośliny ozdobne, grzyby jadalne uprawiane w gruncie i pod osłonami.
 • Ogrodnik producent – rozmnaża rośliny uprawne. Przygotowuje glebę, przeprowadza zabiegi uprawowe tj. orka, bronowanie, kultywatorowanie.
 • Ogrodnik może pracować w ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, ogrodnictwem ekologicznym, uprawą roślin zielarskich, szkółkarstwem i konserwacją terenów zieleni. Może również prowadzić indywidualne gospodarstwo ogrodnicze.

technik ogrodnik1 3d8de

 • Prowadzi produkcję materiału szkółkarskiego-sadowniczego i roślin ozdobnych oraz produkcję owoców i warzyw.
 • Przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni; wykonuje dekoracje z wykorzystaniem roślin ozdobnych, naczyń i materiałów pomocniczych.
 • Wykonuje czynności związane z procesem produkcji oraz magazynowaniem produktów ogrodniczych.
 • Użytkuje maszyny i urządzenia wykorzystywane w technologii produkcji owoców, warzyw i roślin ozdobnych, nadzoruje podległych pracowników.
 • Przy produkcji materiału szkółkarskiego stosuje technologie produkcji drzew i krzewów owocowych i ozdobnych oraz roślin jagodowych, a także bylin oraz roślin jednorocznych i dwuletnich.
 • W zakresie produkcji owoców: planuje i projektuje zakładanie i prowadzenie plantacji towarowych oraz je prowadzi.
 • Produkcja warzyw obejmuje technologie produkcji warzyw pod osłonami i na otwartych plantacjach.
 • planuje i projektuje tereny zieleni, wyznacza miejsca do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów, posługuje się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach urządzania i pielęgnacji terenów zieleni, przygotowuje miejsca do nasadzeń drzew i krzewów, zakłada trawniki i kwietniki, obsadza wazy kwiatowe, przygotowuje mieszanki ziem ogrodniczych, torfu i podłoży dla roślin.
 • Absolwent przygotowany będzie do podejmowania pracy w jednostkach prowadzących plantacje towarowe, uprawy ekologiczne, jednostkach zakładających i pielęgnujących tereny zieleni, jednostkach administracji samorządowej, m.in. w wydziałach urządzania i pielęgnacji zieleni, w kwiaciarniach, w szkółkach drzew, krzewów owocowych i roślin ozdobnych oraz w szkolnictwie zawodowym (po ukończeniu studiów i specjalności nauczycielskiej, zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

 

kucharz 1 03292

 • Jest przygotowany do: przechowywania żywności, sporządzania potraw i napojów oraz wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.
 • W zakładzie gastronomicznym przyjmuje surowce żywnościowe i zabezpiecza je przed zepsuciem, w odpowiedni sposób je magazynując lub utrwalając.
 • Ocenia i dobiera żywność przeznaczoną do produkcji.
 • Przeprowadza obróbkę wstępną i przygotowuje półprodukty do obróbki cieplnej. Stosuje różne metody obróbki cieplnej. Do obróbki surowców i półproduktów, ale także do ekspedycji potraw wykorzystuje nowoczesne urządzenia gastronomiczne.
 • Sporządzając potrawy stosuje nowe technologie, zapewniające wysoką efektywność oraz jakość potraw i napojów, między innymi technologie szybkiego schładzania (zamrażania), powolnego ogrzewania i proekologiczne.
 • Wykańcza potrawy i napoje oraz porcjuje je do odpowiednich naczyń stosując aktualne trendy w zakresie aranżacji potraw i napojów.
 • Przestrzega także zasad racjonalnego żywienia. Stale aktualizuje swoją wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe szczególnie w zakresie towaroznawstwa żywności i nowych technologii stosowanych w gastronomii.
 • Obsługuje programy komputerowe do prowadzenia gospodarki magazynowej i do rejestrowania zamówień kelnerskich.
 • Może sporządzać potrawy dietetyczne oraz regionalne i z kuchni obcych narodów.
 • Zajmuje się także przygotowywaniem pełnych posiłków zarówno codziennych, jak i okolicznościowych.
 • Miejscem pracy najczęściej są zakłady gastronomiczne typu otwartego i zamkniętego, w tym restauracje hotelowe i gastronomia sieciowa oraz firmy cateringowe, ale również gastronomia na statkach lub w innych środkach transportu, itp. jak również może podejmować działalność gospodarczą prowadząc zakłady gastronomiczne lub świadcząc usługi cateringowe.
 • Zawód ten wymaga specyficznych predyspozycji oraz kompetencji społecznych, szczególnie wysokiej odporności na stres i duże obciążenia pracą fizyczną, odpowiedzialności i rzetelności, zdolności do współpracy w grupie oraz kreatywności.

 

tziug aa68a

 • Jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza.
 • Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług.
 • Przyjmuje surowce, półprodukty, organizuje proces magazynowania i zabezpieczania przed zepsuciem. Ocenia surowce, półprodukty i potrawy gotowe korzystając z oceny organoleptycznej.
 • Przeprowadza procesy produkcyjne zgodnie z zasadami. Rozróżnia zmiany pozytywne i negatywne zachodzące w żywności podczas przechowywania, obróbki wstępnej i cieplnej.
 • Kontroluje etapy procesu technologicznego, prowadzi racjonalną gospodarkę surowcami i przestrzega zasad gospodarki odpadkami.
 • Opracowuje nowe receptury na potrawy i napoje, wdraża je do produkcji. W swoich działaniach stosuje systemy zapewniające jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności.
 • Posługuje się nowoczesnymi technologiami, urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych.
 • Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw, posiłków. Układa menu codzienne, okolicznościowe i na przyjęcia. Organizuje proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym.
 • Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych.
 • Swoje zadania zawodowe wykonuje w macierzystym zakładzie lub oferuje usługi cateringowe.
 • Przestrzega zasad racjonalnego żywienia. Stosuje nowe trendy w żywieniu, stale się kształci.
 • Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu poprzez nowoczesne dekoracje potraw, aranżację stołów i sal.
 • Potrafi pracować pod presją czasu, współpracować w zespole i zarządzać zasobami ludzkimi.
 • Miejscem pracy technika żywienia i usług gastronomicznych są zakłady gastronomiczne typu zamkniętego i otwartego. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

 

 

Attachments:
Download this file (plan KKZ-ROL 04 I sem. 20-21 - Copy.doc)Plan KKZ RL.03 Rolnik[Plan KKZ RL.03 Rolnik]116 kB
Download this file (podanie kkz.docx)Podanie kkz[ ]1920 kB

Przetargi, Zamówienia

Free Joomla! template by L.THEME