022017 7ec4a 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930

 

 

 

               W związku z rozwojem energetyki odnawialnej na świecie, proponujemy kierunek nauczania, który stwarza nowe możliwości podejmowania pracy zarówno na obszarach wiejskich jak i w miastach. W ostatnim czasie zauważamy bardzo duży wzrost zainteresowania wykorzystaniem energii odnawialnej zarówno ze strony inwestorów jak i władz samorządowych. W ciągu najbliższych lat zapotrzebowanie rynku pracy na techników energetyki odnawialnej (projektantów, monterów, serwisantów) będzie wykazywało tendencję rosnącą. Związane to jest z dynamicznym rozwojem tej branży spowodowanym sukcesywnym wprowadzaniem Dyrektywy Unijnej 2009/28/WE nakładającej obowiązek ograniczania emisji spalin i zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całkowitym bilansie produkcji energii. Atrakcyjność kierunku oraz fakt, iż w pobliżu nie ma podobnej szkoły pozwala pozyskać przez absolwentów unikalne i zarazem potrzebne kwalifikacje. Jesteśmy, jako szkoła po rozmowach z Prezesem Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej, który obiecał pełne wsparcie dla naszej inicjatywy i pomoc w zakresie kontaktów z instytucjami zajmującymi się problematyką energii odnawialnej, oraz udostępnienia materiałów szkoleniowych. Pan Prezes jest również przewodniczącym Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE, która skupia 19 towarzystw i stowarzyszeń zajmujących się energią odnawialną w Polsce. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym, wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2010 roku. Stanowi on odpowiedź na zmieniająca się strukturę źródeł energii, wśród których szczególną rolę stanowią źródła o charakterze niekonwencjonalnym. Zmiany te, wymuszają sukcesywne przygotowanie profesjonalnych kadr, zajmujących się obsługą i nadzorem infrastruktury energetyki odnawialnej. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej. Ponadto wykształcenie to pozwoli absolwentom wspierać fachową pomocą jednostki administracji publicznej i samorządowej w obszarach gospodarki zasobami energetyki odnawialnej. W szczególności będą oni przygotowani do: określania warunków lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej; planowania prac związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialnej; organizowania i nadzorowania prac związanych z montażem urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej; wykonywania montażu urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej; kontrolowania działań urządzeń i instalacji oraz funkcjonowania systemów energetyki odnawialnej; obliczania kosztów materiałów i robót instalacyjnych; biegłego posługiwania się językiem obcym technicznym w wykonywanym zawodzie; współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami w zakresie energetyki odnawialnej. Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej, jak i stanowiskach nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej. Mogą pracować w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W administracji publicznej mogą pracować na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, w szczególności w budownictwie. Po ukończeniu technikum uczniowie mogą kontynuować naukę na Wyższej uczelni. Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku, w roku akademickim 2010/2011 na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie, wprowadzono nowy kierunek - Technologie Energii Odnawialnej. Pragnę nadmienić , że utrzymujemy stałe kontakty z tym wydziałem, prowadzimy rozmowy na temat współpracy i wykorzystania bazy dydaktycznej uczelni przy realizacji zadań związanych z kształceniem na nowym kierunku. Docelowo w przypadku udanego naboru na w/w kierunek będziemy się starali o objęcie patronatu Uczelni nad tym kierunkiem

 

 

 

Free Joomla! template by L.THEME