022017 7ec4a

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem ul. Główna 49 08-400 Garwolin tel 25 682-30-88 email mietne@wp.pl

Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA

W MIĘTNEM

W LATACH 2017-2020

 

 

„Być narodowi użytecznym”

                                               Stanisław Staszic

Wychowanie…

-to jedna z form działalności społecznej człowieka. Na tę działalność wychowawczą składa się wiele operacji, zabiegów i procesów oraz czynników, mających na celu wpływanie na fizyczny, umysłowy, duchowy moralny i społeczny rozwój człowieka.

Profilaktyka

-to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczania i likwidowania czynników, które blokują prawidłowy rozwój i zaburzają zdrowy styl życia.

 

Szkoła, realizując cele wychowawcze oraz mając za zadanie stworzenie warunków do zdobycia wiedzy i umiejętności służących do przeciwdziałania wszystkiemu, co zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów, realizuje szkolny program wychowawczo-profilaktyczny  w oparciu o:

 • Konstytucję RP ,
 • Konwencję o Prawach Dziecka uchwaloną przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r., ratyfikowana przez Polskę  30 kwietnia 1991r.,
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,
 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych,
 • Ustawę o systemie oświaty,
 • Karta Nauczyciela,
 • Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
 • Rozporządzeni MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedgogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • Ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • Ustawę o ochronie zdrowia psychicznego,
 • Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • Ustawa o ochronie życia poczętego,
 • Dokumenty szkolne: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania.

 

Główne cele programu:

 • stworzenie jednolitego i kompleksowego oddziaływania profilaktycznego na młodzież (rodzice – nauczyciele – pracownicy szkoły),
 • wspomaganie rozwoju osobistego ucznia we wszystkich wymiarach:
 • intelektualnym,
 • psychicznym,
 • społecznym,
 • patriotycznym,
 • zdrowotnym,
 • estetycznym,
 • moralnym,
 • duchowym,
 • emocjonalnym,
 • skoncentrowanie na stworzeniu bezpiecznych warunków niezbędnych w procesie oddziaływania wychowawczego,
 • wspieranie rodziców w ich funkcjach wychowawczych i edukacyjnych poprzez różne formy doskonalenia umiejętności pracy rodziców,
 • uświadomienie uczniom, rodzicom i nauczycielom konieczności działań profilaktycznych, ich wpływu na przyszłe decyzje, wybory młodych ludzi,
 • wzmacniane i uzupełniane rozwoju osobistego ucznia przez działania z zakresu profilaktyki ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży.

Cele szczegółowe:

 • uświadomienie uczniom celu oraz sensu wysiłku prowadzącego do podjęcia dalszego kształcenia bądź pracy zawodowej:
 • motywowanie ucznia do zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, zdawania egzaminów maturalnych i zawodowych,
 • stworzenie warunków niezbędnych do zdobycia praktycznych umiejętności związanych z kierunkiem i profilem kształcenia,
 • uczenie szacunku i tolerancji jako podstawy życia społecznego,
 • kształtowanie postaw obywatelskich, humanistycznych oraz patriotycznych:
 • zapoznanie z prawami i obowiązkami zawartymi w konstytucji RP, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Karcie Praw Rodziny i konwencji o Prawach Dziecka,
 • wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i pielęgnowanie tradycji narodowych,
 • zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego                i lokalnego, w tym do zaangażowania się w wolontariat oraz inne formy pomocy innym,
 • poszanowanie symboli narodowych, państwowych, religijnych, szkolnych,
 • aktywne przeciwdziałanie złu i zjawiskom patologicznym,
 • kształtowanie postaw prorodzinnych, prozdrowotnych i proekologicznych,
 • podejmowanie działań opiekuńczych wobec uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej:
 • uczniowie z rodzin rozbitych,
 • uczniowie z rodzin zastępczych,
 • uczniowie pochodzący z rodzin patologicznych,
 • uczniowie z problemami osobistymi, szkolnymi,
 • euro sieroty,
 • kształtowanie obywatela Europy XXI wieku:
 • rozwijanie samodzielności i przedsiębiorczości,
 • przygotowanie do współzawodnictwa na rynku pracy,
 • uzupełnianie braków kulturowych,
 • wychowanie do twórczej działalności, samodoskonalenia się, podwyższania własnych kwalifikacji, podejmowania ważnych decyzji zawodowych, rodzinnych, społecznych,
 • - przygotowanie do podejmowania wyzwań ówczesnego świata: integracji, globalizacji, postępu naukowo-technicznego, wymiany informacji, informatyzacji i centralizacji życia codziennego,
 • promowanie dobrych wzorców kultury osobistej,
 • wskazanie potrzeby i możliwości unikania zagrożeń oraz sposobów radzenia sobie z nimi,
 • pokazanie perspektyw zdrowego stylu życia i drogi do satysfakcji osobistych bez używek i uzależnień behawioralnych,
 • wskazanie społecznych, ekonomicznych, moralnych i zdrowotnych skutków zażywania substancji psychoaktywnych (w tym dopalaczy, napojów energetycznych i e-papierosów),
 • wspomaganie ucznia w procesie kształtowania i utrwalania pozytywnego odbioru samego siebie, inspirowanie do pracy nad sobą i wzbogacania własnej osobowości,
 • wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami, zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez niwelowanie deficytów i problemów uczniowskich oraz zaspakajanie ich specjalnych potrzeb edukacyjnych,
 • dbanie o bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią,
 • przeciwdziałanie przejawom wandalizmu i przemocy,
 • zapobieganie chorobom cywilizacyjnym (AIDS, nowotwory, choroby układu krążenia, otyłość, bulimia, anoreksja, choroby psychiczne, depresja,)
 • profilaktyka uzależnień  od komputerów, telefonów komórkowych, telewizji, zakupów.

 


SYLWETKA ABSOLWENTA

(cele kształcenia ogólnego):

 

 1. Uczeń zna i rozumie:
 • Cel nauki szkolnej, sens pracy i wysiłku intelektualnego
 • Potrzebę przyswojenia podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki
 • Istotę i metody samokształcenia
 • Istotę odpowiedzialności i zasady moralne
 • Zasady demokracji, swoje prawa i obowiązki obywatelskie
 • Istotę tolerancji i wzajemnego szacunku
 • Zasady kultury bycia i dobrych obyczajów
 • Istotę przygotowania do życia rodzinnego, społecznego i zawodowego
 • Zagrożenia cywilizacyjne i problemy ekologiczne
 • Historię i kulturę własnego narodu i regionu
 • Zasady bezpieczeństwa, zdrowego trybu bycia i higieny pracy
 • Potrzeby i problemy drugiego człowieka
 1. Rozwija swoje umiejętności
 • Poznawcze: zdobywa, interpretuje, porządkuje, asymiluje i ocenia przydatność nowych informacji.
 • Komunikacyjne: skutecznie komunikuje się z innymi, potrafi słuchać i zabierać głos w dyskusji, poprawnie posługuje się w języku ojczystym, potrafi porozumieć się w co najmniej jednym języku obcym, posługuje się komputerem, umie korzystać z Internetu.
 • Społeczne: potrafi wchodzić w relacje z innymi ludźmi, jest asertywny, komunikatywny, potrafi podejmować konstruktywne decyzje, jest uważnym obserwatorem świata społecznego, potrafi dojść do porozumienia i konsensusu, szanuje innych, jest tolerancyjny, potrafi korzystać z ofert kulturalnych, włącza się do akcji społecznych i charytatywnych, potrafi pracować w grupie, zna i przestrzega zasady prawa i demokracji, potrafi przyjmować krytykę i sugestię, jest odpowiedzialny za innych: szanuje godność i nietykalność osobistą innych osób, jest wrażliwy i empatyczny.
 • Praktyczne: wykorzystuje posiadaną wiedzę i umiejętności w sytuacjach praktycznych, potrafi zorganizować właściwie swój czas, potrafi odnaleźć się w danej sytuacji, jest przygotowany do podjęcia nowych wyzwań związanych z pozyskaniem pracy bądź kontynuacją nauki, dba o zdrowie i czynnie wypoczywa.
 1. Jest aktywny i skuteczny w działaniu:
 • Uczestniczy w życiu społecznym
 • Umie dostosować swoje kompetencje do zmieniającej się sytuacji życiowej
 • Jest odpowiedzialny za swoje czyny i słowa
 • Potrafi odnaleźć się w sytuacji problemowej
 • Inicjuje i organizuje działania prospołeczne
 • Dąży do osiągnięcia spełnienia i zadowolenia z własnych wyborów

 

OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW

SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

Dyrektor:

 • koordynuje i kontroluje przebieg realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • stwarza odpowiednie warunki organizacyjne i materialne dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • współpracuje ze wszystkimi podmiotami działań wychowawczych w szkole,
 • organizuje szkolenia Rady Pedagogicznej, administracji i personelu obsługi w zakresie profilaktyki ryzykownych zachowań oraz kontaktu z młodzieżą,
 • dba o właściwą atmosferę w szkole wśród nauczycieli, pracowników i uczniów, kreuje pozytywne stosunki międzyludzkie oparte na zasadzie wzajemnego szacunku, życzliwości i kultury osobistej
 • organizuje opiekę nad wychowankami i stwarza warunki do ich harmonijnego .rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
 • nadzoruje pomoc psychologiczno – pedagogiczną działającą w szkole.

Rada Pedagogiczna:

 • doskonali kompetencje dotyczące Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • wyznacza kierunki dla działań wychowaczo-profilaktycznych w szkole,
 • dokonuje ewaluacji: Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, WSO
 • diagnozuje sytuację wychowawczą w szkole i określa priorytety w zakresie oddziaływań,
 • zapobiega problemom w nauce;
 • jest forum dyskusyjnym dla działań innowacyjnych i koncepcji programów wychowawczych,
 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy szkoły (ewaluacja).

Pedagog/Psycholog:

 • jest rzecznikiem praw ucznia i powiernikiem młodzieży,
 • diagnozuje środowisko wychowawcze,
 • wspiera wychowawców w ich działaniach,
 • współpracuje z rodzicami uczniów i uczestniczy w ich pedagogizacji
 • współpracuje z instytucjami wspomagającymi funkcje rodziny i szkoły,
 • wspiera i ukierunkowuje ucznia z wybitnymi uzdolnieniami oraz ucznia słabego,
 • minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,
 • udziela pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia.

Wychowawcy:

 • realizują programy skierowane na ucznia zawarte w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym,
 • prowadzą zajęcia dla rodziców dotyczące profilaktyki i zachowań ryzykownych,
 • rozpoznają środowisko rodzinne i rówieśnicze swoich podopiecznych
 • uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego
 • wspólnie z rodzicami dba o rozwój intelektualny i moralny ucznia,
 • mają prawo do wyboru i zastosowania skutecznych metod wychowawczych adekwatnych do sytuacji,
 • integrują ucznia i rodziców z klasą i ze szkołą,
 • przygotowują program wychowawczy dla klasy na podstawie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły.

Rodzice:

 • odpowiadają za wychowanie swojego dziecka zgodnie z odnośnymi przepisami i ogólnie przyjętymi normami społecznymi,
 • współpracują przy tworzeniu i ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • są świadomymi i aktywnymi uczestnikami procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 • uczestniczą w badaniach diagnozujących problemy i potrzeby społeczności szkolnej,
 • dostarczają prawidłowych wzorców stylu życia;
 • współpracują z wychowawcą klasy i nauczycielami, biorą udział w ogólnych i klasowych zebraniach rodziców,
 • systematycznie zasięgają informacji i zachowaniu dziecka i jego postępach w nauce.

Administracja i personel obsługi:

 • uczestniczy w szkoleniach dotyczących funkcjonowania młodzieży,
 • prezentują właściwe pozytywne postawy i wzorce,
 • w odpowiedni sposób reagują na właściwe i niewłaściwe zachowania uczniów.

Uczniowie:

 • uczestniczą w badaniach diagnozujących problemy i potrzeby społeczności szkolnej,
 • uczestniczą w różnych formach zajęć pozalekcyjnych,
 • mają prawo do indywidualnego wsparcia w sytuacjach kryzysowych,
 • uczestniczą i współorganizują życie szkoły,
 • biorą udział w propagowaniu zdrowego stylu życia,
 • pracują w organizacjach szkolnych.

Oddziaływania wychowawczo-profilaktyczne

U podstaw skutecznego programu profilaktycznego leży świadomość, że zachowania ryzykowne umożliwiają młodzieży:

 1. zaspokajanie najważniejszych potrzeb psychologicznych w tym miłości, akceptacji, uznania, bezpieczeństwa i przynależności,
 2. realizację ważnych celów rozwojowych, czyli określenia własnej tożsamości
  i uzyskiwanie niezależności od dorosłych,
 3. radzenie sobie z przeżywanymi trudnościami życiowymi np. redukcja lęku i frustracji.

Problemy objęte profilaktyką:

 • palenie tytoniu w tym e-papierosów,
 • używanie środków psychoaktywnych w tym „dopalaczy” i alkoholu,
 • zachowania agresywne i autoagresywne,
 • udział w grupach przestępczych i subkulturach,
 • wagary,
 • przedwczesna inicjacja seksualna,
 • zagrożenia uzależnieniem od internetu, telefonu komórkowego, TV, uzależnienia behawioralne,
 • zaburzenia odżywiania: bulimia, anoreksja,
 • depresja i zaniżona samoocena,
 • cyberprzemoc i zagrożenia związane z niewłaściwym użytkowaniem internetu.

 

 

Postawy, które należy przekazywać w procesie wychowania

 

Kształcenie ogólne

Rozwój  społeczny

- uczciwość, szacunek, tolerancja

- wiarygodność

- odpowiedzialność

- wytrwałość, samodzielność

- poczucie własnej wartości

- szacunek dla innych ludzi, empatia

- ciekawość poznawcza

- kreatywność, mądrość

- przedsiębiorczość, asertywność

- kultura osobista, kultura zdrowia

- gotowość do uczestnictwa w wydarzeniach

kulturalnych, podejmowanie inicjatyw,

gotowość do pracy zespołowej

- postawa obywatelska

- postawa poszanowania tradycji i kultury

własnego narodu, patriotyzm

- postawa poszanowania dla innych kultur

i tradycji

- wolontariat i działanie na rzecz innego człowieka

Tradycje i obrzędowość szkoły

 • uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
 • ślubowanie klas pierwszych,
 • Dzień Edukacji Narodowej,
 • Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę,
 • opieka nad mogiłami zmarłych związanych ze szkołą,
 • wieczerza wigilijna,
 • Studniówka,
 • Dzień Samorządności,
 • Dzień Patrona Szkoły,
 • pożegnanie abiturientów,
 • uroczyste wręczenie świadectw uczniom klas kończących szkołę,
 • olimpiady i konkursy przedmiotowe,
 • wycieczki przedmiotowe, turystyczno-krajoznawcze, do kina, teatru
 • Dzień Sportu,
 • prowadzenie rankingu na najbardziej usportowioną klasę szkoły,
 • prowadzenie rankingu na klasę o najlepszej frekwencji szkolnej


DZIAŁANIA SKIEROWANE NA RADĘ PEDAGOGICZNĄ

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialny

1.      Stałe doskonalenie umiejętności wychowawczych

2.      Diagnoza problemów wychowawczych w szkole

3.      Wspieranie nauczycieli
w pracy wychowaw-czo -profilaktycznej

4.      Spotkania Rady Pedagogicznej z pracownikami instytucji działających na rzecz dzieci

-          poznawanie przepisów określających pracę wychowawczą i profilaktyczną szkoły

-          prezentowanie planów wychowawczo-profilaktycznych podczas posiedzeń Rad Pedagogicznych

-          udział w szkoleniach związanych z pracą z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym

-          diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli

-          doskonalenie umiejętności interpersonalnych poprzez warsztaty szkoleniowe

-          rozwijanie umiejętności rozpoznawania wczesnych sygnałów zachowań ryzykownych oraz korzystania  z dostępnej pomocy psychologicznej ( szkolenia, wymiana doświadczeń, warsztaty, literatura pomocnicza)

-          spotkania Zespołu Wychowawczego – wymiana doświadczeń, analiza problemów wychowawczych

-          spotkania nauczycieli uczących w danej klasie

-          udział wszystkich podmiotów oddziaływania wychowawczego w badaniach ankietowych

-          współpraca wychowawców i nauczycieli z pedagogiem i psychologiem w celu wczesnego wykrycia objawów zagrożenia niedostosowania społecznego

-          uwzględnianie problemów profilaktyki w planach pracy wychowawczej z klasą

-          praca w zespołach samokształceniowych w celu ustalenia jednolitego frontu oddziaływania wychowawczego

-          proponowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wychowawczo-profilaktycznej pracy szkoły

spotkania z pracownikami:

-          Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

-          Sądu,

-          Policji,

-          Poradni Zdrowia Psychicznego itp.

Wychowawcy Nauczyciele

Pedagog

Psycholog

Wychowawcy

Nauczyciele

Dyrektor

Dyrektor

Nauczyciele

Dyrektor

Wychowawca

Dyrektor

Nauczyciele, Pedagog

Psycholog

Wychowawca

Nauczyciele

Dyrektor

Nauczyciele

Wychowawca

Dyrektor

Pedagog

Psycholog


DZIAŁANIA SKIEROWANE NA RODZICÓW

Zadania

Formy Realizacji

Odpowiedzialni

1.Stałe aktualizowanie wiedzy nt. pracy szkoły i regulujących ją dokumentów

2. Udzielanie informa-
   cji o funkcjonowaniu

  dziecka w szkole

3. Angażowanie

    rodziców w działania
    profilaktyczne

    podejmowane

    przez szkołę

4. Doskonalenie wiedzy

    i  umiejętności rodziców z zakresu wychowania i profilaktyki

-          zapoznanie ze: Statutem Szkoły, WSO, Szkolnym Programem Wychowawczo-Profilaktycznym,

-          działalnością kół zainteresowań, organizacją roku szkolnego,

-          informowanie o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów na spotkaniach z rodzicami: organizowanie wywiadówek śródsemestralnych oraz semestralnych,

-          w razie potrzeb stały kontakt z rodzicami poprzez rozmowy telefoniczne, indywidualne spotkania, wizyty w domu ucznia,

-          wywiady środowiskowe w celu poznania problemów ucznia,

-          prezentowanie wyników i osiągnięć uczniów podczas zebrań rodziców,

-          angażowanie rodziców w dobór odpowiednich programów wychowawczych i profilaktycznych,

-          diagnozowanie potrzeb i problemów rodziców – ankiety, rozmowy,

-          korzystanie z pomocy rodziców – ekspertów,

-          angażowanie rodziców w organizację uroczystości klasowych i szkolnych,

-          włączanie rodziców w aktywne życie społeczności szkolnej (uroczystości szkolne i klasowe, wycieczki itp.),

-          udział rodziców w szkoleniach i prelekcjach zorganizowanych na terenie szkoły,

-          pedagogizacja rodziców na temat ryzykownych zachowań młodzieży i ich konsekwencji,

-          uwrażliwienie rodziców na konieczność systematycznego uświadamiania dzieci o szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych,

-          spotkania z pracownikami instytucji działającymi na rzecz dzieci i rodziny,

-          indywidualne spotkania z pedagogiem i psychologiem,

-          spotkania Rodziców z Dyrektorem szkoły

wychowawcy

Dyrektor

Wychowawcy

Wychowawcy

Pedagog, Psycholog

Wychowawca, Pedagog, Psycholog

Wychowawcy

Wychowawcy

Dyrektor

Wychowawcy

Dyrektor

Pedagog

Psycholog

 


DZIAŁANIA SKIEROWANE NA WYCHOWAWCÓW KLAS

Zadania

Formy realizacji

1.    Informowanie rodziców o pracy szkoły i jej dokumentach

2.    Informowanie na bieżąco rodziców o funkcjonowa-niu dziecka w szkole

3.    Pomoc uczniowi znajdującemu się w kryzysie

4.    Czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów w szkole

5.    Podejmowanie działań z zakresu  profilaktyki  wychowawczej

6.    Realizacja zadań ogólnowycho-wawczych

-          stała aktualizacja wiedzy rodziców na temat działalności szkoły i funkcjonujących dokumentów: Statutem Szkoły, Szkolnym  Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, Planem Pracy Wychowawcy, WSO, organizacją roku szkolnego,

-          informowanie o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów,

-          stały kontakt z rodzicami (telefon, internet, itp.),

-          indywidualne spotkania,

-          wizyty w domu ucznia,

-          wywiady środowiskowe w celu poznania problemów ucznia,

-          prezentowanie wyników i osiągnięć uczniów podczas zebrań rodziców,

-          rozpoznanie przyczyn kryzysu ucznia,

-          nawiązanie kontaktu z rodzicami,

-          nawiązanie współpracy z pedagogiem i psychologiem,

-          wdrażanie środków zaradczych, wspieranie ucznia  w przezwyciężaniu problemu,

-          diagnozowanie stanów zagrożenia i problemów wychowawczych w klasie i w szkole,

-          tworzenie pozytywnej atmosfery w klasie poprzez aktywne rozwiązywanie problemów klasowych,

-          pomoc w budowaniu prawidłowych relacji z nauczycielami oraz kontaktów rówieśniczych,

-          czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów podczas przerw,

-          reagowanie na wszystkie przejawy stosowania przemocy w szkole,

-          przestrzeganie wszelkich procedur związanych z wystąpieniem sytuacji kryzysowych w szkole,

-          ustawiczne odbywanie rozmów uświadamiających o szkodliwości środków psychoaktywnych i uzależniających,

-          udział w warsztatach przygotowujących do prowadzenia z uczniami odpowiednich zajęć wychowawczo-profilaktycznych,

-          realizacja w klasie wewnątrzszkolnych działań profilaktycznych i wychowawczych,

-          organizowanie posiedzeń zespołów nauczycieli uczących w danej klasie,

-          rozpoznawanie środowiska ucznia oraz struktury klasy,

-          prowadzenie zajęć integrujących klasę, np. spotkania okolicznościowe, apele, uroczystości szkolne,

-          organizacja wycieczek klasowych,

-          rozpoznawanie zdolności swoich wychowanków, zachęcanie do ich rozwijania w zajęciach pozalekcyjnych,

-          kształtowanie w uczniach postaw patriotycznych i obywatelskich


 

DZIAŁANIA SKIEROWANE NA PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

Zadania

Formy realizacji

1.      Współpraca z Dyrektorem szkoły

2.      Współpraca z wszystkimi  podmiotami oddziaływania wychowawczego w szkole

3.      Pedagogizacja rodziców

4.      W zależności od potrzeb, przygotowanie tematów szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej oraz Zespołu Wychowawczego

5.      Diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole

6.      Praca z uczniem wymagającym wsparcia, pomocy

-          tworzenie systemu oddziaływań profilaktycznych w szkole,

-          monitoring i ewaluacja  Programu Wychowawczo Profilaktycznego Szkoły,

-          współpraca z  uczniami, rodzicami, wychowawcami, nauczycielami, personelem obsługi w celu szybkiego wykrycia sytuacji kryzysowych na terenie szkoły,

-          współpraca z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami w zakresie opracowywania działań zaradczych i naprawczych dla uczniów,

-          udzielanie indywidualnych porad rodzicom w zakresie wychowywania,

-          kierowanie do placówek wspierających funkcje rodziny,

-          szkolenie rodziców w zakresie konkretnych problemów wychowawczych,

-          przygotowanie wychowawców do prowadzenia wybranego programu profilaktycznego,

-          udostępnienie nauczycielom wiedzy związanej z działaniami wychowawczymi i profilaktycznymi wobec uczniów,

-          prowadzenie badań ankietowych,

-          analiza wyników,

-          prezentacja wyników badań,

-          indywidualne rozmowy,

-          współpraca z rodzicami, wychowawcą, nauczycielami i instytucjami pracującymi na rzecz  dzieci,

-          monitorowanie zachowań uczniów posiadających  kontrakty oraz nagany Dyrektora szkoły,

-          czuwanie nad uczniami posiadającymi orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

-          opieka nad uczniami niepełnosprawnymi, osieroconymi, z rodzin niewydolnych,

-          wspieranie uczniów posiadających problemy psychiczne oraz uczniów będących w kryzysie emocjonalnym,

-          udzielanie wsparcia uczniom, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji socjalno – bytowej,

-          udział i wspieranie nauczycieli w opracowywaniu i realizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 


DZIAŁANIA SKIEROWANE NA UCZNIÓW

KLASA I – Działania zorientowane na osobę i wspieranie jej rozwoju

Zadania

Formy realizacji

1.      Kształtowanie i wzmacnianie pozytywnego i realnego poczucia własnej wartości

2.      Przeciwdziałanie sytuacjom stresowym

3.      Przygotowanie do różnych zachowań społecznych

4.      Prowadzenie edukacji antyuzależnie-niowej

-          warsztaty i zabawy integracyjno-adaptacyjne,

-          tworzenie okazji do wzajemnego poznania się poprzez imprezy klasowe,

-          trening interpersonalny,

-          godziny wychowawcze o tematyce dotyczącej praw dziecka oraz praw i obowiązków ucznia,

-          zapoznanie ze szkołą, klasą, wychowawcą, dyrektorem,

-          poznanie Statutu Szkoły, WSO, Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły,

-          organizacja zajęć integracyjnych,

-          pomoc koleżeńska w nauce,

-          realizacja godzin wychowawczych na temat efektywnego uczenia się,

-          indywidualna pomoc pedagogiczno-psychologiczna i kierowanie do specjalistów,

-          rozpoznawanie szczególnej sytuacji rodzinnej ucznia poprzez wizyty domowe,

-          zwrócenie uwagi na wychowanków będących w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej i adaptacyjnej w celu pomocy,

-          organizacja  całodniowych warsztatów integracyjnych,

-          eksponowanie na forum klasy i szkoły osiągnięć naukowych, sportowych i artystycznych uczniów,

-          przygotowanie klasowych uroczystości np. Wigilii, Andrzejek, poczęstunku Wielkanocnego,

-          zajęcia lekcyjne z zakresu komunikacji werbalnej i pozawerbalnej,

-          zajęcia lekcyjne z zakresu radzenia sobie ze stresem,

-          zajęcia lekcyjne z zakresu powstawania i skutków uzależnień,

-          zajęcia lekcyjne z zakresu przyczyn powstawania i sposobów radzenia sobie z agresją,

-          działania dotyczące skutków uzależnień (warsztaty, treningi, gazetki tematyczne, konkursy),

-          działania propagujące wolne od uzależnień formy spędzania czasu wolnego (wycieczki, rozgrywki sportowe, turystyka, koła zainteresowań),

-          elementy wybranego programu profilaktycznego np.:  „II Elementarz czyli Program 7 Kroków”, „Tukan” lub inne uzgodnione z Dyrekcją

 

               


KLASA II -  Działania zorientowane na właściwy wybór

              

 

Zadania

Formy realizacji

1.      Kształtowanie asertywnych postaw wobec środków uzależniających

2.      Zapoznanie z zasadami skutecznej komunikacji

3.      Kształtowanie pozytywnego myślenia o sobie

4.      Zadania ogólnowycho-wawcze

5.      Profilaktyka chorób XXIw.

-          zajęcia lekcyjne dotyczące zachowań asertywnych,

-          zajęcia lekcyjne dotyczące rozpoznawania i radzenia sobie z manipulacjami i presją grupy,

-          analiza przyczyn dotyczących zaburzeń w procesie komunikacji,

-          rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania,

-          poznanie zasad skutecznej komunikacji,

-          rozwijanie empatii,

-          realizacja zasad skutecznej komunikacji na wszystkich zajęciach, lekcyjnych i pozalekcyjnych,

-          poznawanie swoich mocnych stron oraz docenianie własnych, najmniejszych sukcesów,

-          doskonalenie technik uczenia się,

-          organizowanie kół zainteresowań umożliwiających uczniom rozwijanie, talentów, umiejętności, uzdolnień,

-          godziny wychowawcze na temat systemu wartości i kształtowania charakteru,

-          zajęcia lekcyjne nt. tolerancji,

-          propagowanie działań wolontariackich i prospołecznych: wolontariat uczniowski, pomoc na warsztatach terapii zajęciowej, krwiodawstwo, bieżące akcje pomocowe i prospołeczne, itp.,

-          zajęcia lekcyjne z zakresu powstawania i skutków uzależnień,

-          zajęcia lekcyjne z zakresu przyczyn powstawania i sposobów radzenia sobie z agresją,

-          zasady zachowania oraz bezpieczeństwo w Internecie,

-          rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,

-          wdrażanie zasad dobrego wychowania,

-          troska o kulturę słowa,

-          omawianie tematyki dbałości o zdrowie na wszystkich zajęciach  i przedmiotach,

-          projekcje filmów o tematyce profilaktycznej i dyskusje nad nimi,

-          spotkania ze specjalistami w dziedzinie: przedstawiciele instytucji promujących zdrowie,

-          organizacja i udział uczniów w konkursach i olimpiadach wiedzy o chorobach XXI wieku, 

-          organizacja akcji: dnia bez papierosa, Światowego Dnia Walki z AIDS itp.

 

 

KLASA III –
Kształtowanie dojrzałej postawy wobec życia oraz odpowiedzialności za życiowe wybory

 

 

Zadania

Formy realizacji

1.      Kształtowanie właściwych postaw wobec zażywania substancji psychoaktywnych

2.      Doskonalenie umiejętności interpersonalnych

3.      Szerzenie wśród młodzieży znajomości prawa i wyrabianie nawyku poszanowania go

4.      Kształtowanie postaw tolerancji dotyczących: AIDS, różnych wyznań, różnych narodowości, odmiennych poglądów itp.

5.      Prowadzenie profilaktyki agresji i przemocy

-          godziny wychowawcze na temat społecznych i zdrowotnych skutków uzależnień,

-          projekcja filmów o uzależnieniach i dyskusje na godzinach wychowawczych,

-          spotkania z osobami pracującymi z młodzieżą uzależnioną – lekarze, terapeuci, kuratorzy sądowi,

-          godziny wychowawcze i lub tematy na lekcji religii o poszanowaniu godności innych, poszanowanie zdrowia i życia, o hierarchii wartości,

-          dyskusje na j.polskim o wzorcach osobowych w literaturze lub biografiach osób zasłużonych dla ludzkości,

-          spotkania z Policją, pracownikami Sadu, PPP,

-          godziny wychowawcze dotyczące obowiązków i praw ucznia ,

-          kategoryczne przestrzeganie nagród i kar regulaminowych,

-          spotkania z pracownikami policji na temat odpowiedzialności kierowcy,

-          zasady zachowania oraz bezpieczeństwo w Internecie,

-          dyskusje o problematyce tolerancji na godzinach wychowawczych, religii, wychowaniu do życia w rodzinie,

-          olimpiada wiedzy o AIDS,

-          spotkania z ciekawymi osobami reprezentującymi mniejszości np.: wyznawcami różnych religii, mniejszościami narodowymi, osobami niepełnosprawnymi,

-          gazetki tematyczne, konkursy plastyczne,

-          godziny wychowawcze na temat muzyki młodzieżowej, muzyki dorosłych itp.

-          elementy wybranego programu profilaktycznego np.:Saper czyli jak rozminować agresję”, „Trening zastępowania agresji” lub inne uzgodnione z Dyrekcją

 

 

KLASA IV – Przygotowanie do pełnienia nowych ról społecznych

Zadania

Forma realizacji

1.      Przygotowanie do zdawania egzaminów maturalnych

2.      Przygotowanie młodzieży do startu zawodowego

3.      Kształtowanie postaw odpowiedzialności za innych i społecznej użyteczności

-          zapoznanie z procedurami przeprowadzania egzaminu maturalnego, wypełnianie deklaracji maturalnych,

-          zajęcia lekcyjne z zakresu właściwego przygotowania się do matury,

-          właściwe rozplanowanie i rozłożenie w czasie materiału powtórkowego przez nauczycieli przedmiotu,

-          zajęcia lekcyjne z zakresu radzenia sobie ze stresem,

-          udział w próbnej maturze,

-          udostępnienie aktualnych informacji o szkolnictwie wyższym: informatory, gazetki informacyjne,

-          współpraca z PPP w zakresie indywidualnej pomocy w wyborze studiów,

-          prowadzenie w szkole poradnictwa zawodowego,

-          spotkania z doradcą zawodowym i/lub przedstawicielami ciekawych zawodów lub właścicieli firm,

-          pokazanie sposobów, metod i technik poszukiwania pracy,

-          kształtowanie postaw aktywnych, wyrobienie samodzielności,

-          ćwiczenie autoprezentacji w dokumentach oraz podczas bezpośredniego kontaktu z pracodawcą,

-          spotkania z lekarzem Stacji Krwiodawstwa,

-          pomoc koleżeńska w nauce,

-          propagowanie i praca młodzieży w szkolnym wolontariacie

DZIAŁANIA SKIEROWANE NA ADMINISTRACJĘ I PERSONEL OBSŁUGI

Zadania

Odpowiedzialny

Przeszkolenie pozostałych pracowników szkoły mających bezpośredni kontakt z młodzieżą w zakresie umiejętności interpersonalnych, a także działań wychowawczo-profilaktycznych

Dyrektor


 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA
W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 

 

 

 

 

ANEKS DO SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
 I CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. ST. STASZICA W MIETNEM

 

 


PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I ZASADY WSPÓŁPRACY ZESPOŁU SZKÓŁ   IM. ST. STASZICA W MIĘTNEM Z KOMENDĄ POWIATOWĄ POLICJI W GARWOLINIE W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ, A W SZCZEGÓLNOŚCI NARKOMANIĄ, ALKOHOLIZMEM I PROSTYTUCJĄ

WSTĘP

Wśród różnorodnych przejawów demoralizacji za najbardziej niepokojące i zagrażające zdrowiu dzieci i młodzieży uznaje się narkomanię, alkoholizm i prostytucję. Są to zjawiska, wobec których żaden dorosły nie powinien pozostawać obojętny, zwłaszcza, że zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży najczęściej ze sobą współwystępują. Picie alkoholu czy odurzanie się narkotykami współwystępuje z zachowaniami agresywnymi, przestępczymi, wczesną inicjacją seksualną. Wszystkie te czynniki mogą być przyczyną nawiązywania kontaktów z grupami przestępczymi, a w dalszej kolejności popełniania przestępstw.

Szczególny obowiązek reagowania na niepokojące sygnały zachowania uczniów spoczywa na nauczycielach. Szkoła, z racji powszechnego charakteru i funkcji jest terenem na którym w różnym stopniu i w różnej postaci, ujawniają się niemal wszystkie nurtujące młodzież problemy. Szkoła zobowiązana jest do wczesnego rozpoznawania niedostosowania społecznego i podejmowania stosownych oddziaływań profilaktycznych, wychowawczych, a wobec uczniów niedostosowanych ­działań resocjalizujących.

Na terenie szkoły dochodzi do zdarzeń, które pośrednio lub bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu (czasem nawet życiu) uczniów. Często zdarzają się zachowania w żadnym stopniu nie mieszczące się w regulaminie szkoły, a nierzadko będące czynem karalnym lub przestępstwem.

Właściwa, adekwatna do sytuacji reakcja nauczyciela, wychowawcy, pedagoga/psychologa, dyrektora oraz powiadomienie w razie potrzeby stosownych instytucji mogą w istotnym stopniu zwiększyć skuteczność oddziaływań. Bardzo ważne jest umiejętne, w pełni profesjonalne przeprowadzenie interwencji z zachowaniem wszelkich praw zarówno dzieci uczestniczących w zdarzeniu, jak i ich rodziców.

W zależności od okoliczności zdarzeń, kategorii popełnionego czynu oraz wieku sprawców ­postępowanie wobec ucznia będzie różne.

 

CELEM PROCEDUR POSTĘPOWANIA JEST:

 1. Usprawnienie i zwiększenie trafności oraz skuteczności oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją
 2. Określenie zasad współpracy szkoły z Policją.

 

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją

Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. W myśl tego dokumentu szkoły i placówki podejmują działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy dzieci i młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające, lub przejawiają inne zachowania świadczące o demoralizacji.

Działania interwencyjne

 

 1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
 2. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.
 3. Wychowawca informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
 4. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.
 5. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).
 6. W sytuacji gdy, szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję· Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.
 7. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń który ukończył 18 lat, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to postępowanie nauczyciela powinno być następujące:
 • przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy.
 • wychowawca informuje o tym fakcie pedagoga i dyrektora szkoły.
 • wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem i w przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania. Informuje o tym fakcie rodziców ucznia.
 • wobec ucznia szkoła stosuje dostępne oddziaływania wychowawcze łącznie z systemem kar określonych w statucie szkoły.
 1. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.
 1. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:
 2. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.
 3. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
 4. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej. Uczeń może dobrowolnie zgodzić się na zbadanie jego stanu trzeźwości za pomocą alkomatu znajdującego się na wyposażeniu szkoły.
 5. Zawiadamia o tym fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i wspólnie z nim ustala okoliczności zdarzenia odbierając od ucznia (o ile jest to możliwe) oświadczenie w tej sprawie.
 6. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom Policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 7. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób, lub szkoła nie dysponuje możliwością zapewnienia mu stałej opieki. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości , policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia dyrektor lub pedagog szkoły zawiadamia rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.
 8. Jeżeli uczeń znajduje się na terenie szkoły pod wpływem narkotyków to dyrektor ma obowiązek powiadomienia o tym policji lub Sądu Rodzinnego. W przypadku ucznia pełnoletniego powiadamia się Policję.
 9. Jeżeli dwukrotnie powtórzy się przypadek, w którym uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu na terenie szkoły, to dyrektor ma obowiązek powiadomienia o tym Policji (specjalisty ds. nieletnich) lub Sądu Rodzinnego.
 10. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie (dotyczy to również wycieczek i innych imprez organizowanych przez szkołę). Należy o tym fakcie powiadomić policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.

 

III. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

 1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu Policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.
 2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu pedagoga lub dyrektora szkoły i wzywa Policję.
 3. Po przyjeździe Policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
 4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:
 5. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, psycholog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla Policji.
 6. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
 7. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa Policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
 8. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki Policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.

UWAGA:

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - w Polsce karalne jest:

 • posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych;
 • wprowadzanie do obrotu środków odurzających;
 • udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia;
 • wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.

Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat a nie ukończył 17 lat

Z przestępstwem mamy do czynienia jeżeli któryś z wymienionych czynów popełni uczeń, po ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy Ustawy ­Kodeks Postępowania Karnego.

Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać Policję·

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat należy zawiadomić Policję lub Sąd Rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia Prokuratora lub Policję.

 

 1. Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:

Nauczyciel powinien:

 1. Niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i wychowawcę.
 2. Ustalić okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
 3. Przekazać sprawcę (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły, lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę.
 4. Wychowawca zobowiązany jest do powiadomienia rodziców ucznia-sprawcy.
 5. Niezwłocznie powiadomić Policję w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana.
 6. Zabezpieczyć ewentualne dowody przestępstwa, lub przedmioty pochodzące z przestępstwa i przekazać je policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).

 

 1. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego

Nauczyciel powinien podjąć następujące działania:

 1. Udzielić pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnić jej udzielenie poprzez skierowanie do pielęgniarki lub wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń.
 2. Niezwłocznie powiadomić pedagoga lub dyrektora szkoły.
 3. Powiadomić rodziców ucznia.
 4. Niezwłocznie wezwać Policję w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję - tel. 997 lub 112.

 

VII. Postępowanie w przypadku kradzieży lub dewastacji mienia społecznego.

Nauczyciel powinien podjąć następujące działania:

 1. Ustalić okoliczności zdarzenia na podstawie rozmowy z osobą informującą o zaistniałym fakcie oraz oglądzie miejsca zaistnienia szkody.
 2. Poinformować o zdarzeniu wychowawcę klasy i dyrektora szkoły.
 3. Podjąć z wychowawca próbę ustalenia sprawcy. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły zawiadamia Policję·
 4. W przypadku ustalenia sprawcy szkody, wychowawca wzywa do szkoły jego rodziców/prawnych opiekunów.
 5. W obecności dyrektora szkoły, pedagoga, wychowawcy, rodzica oraz sprawcy szkody, ustalane są zasady zadośćuczynienia bądź pokrycia strat przez sprawcę i jego rodziców/prawnych opiekunów.
 6. W przypadku zatrzymania ucznia przez Policję wychowawca klasy niezwłocznie informuje o tym fakcie rodziców ucznia, chyba, że otrzyma inne polecenie od policjantów prowadzących sprawę·

 

VIII. Postępowanie wobec osoby "obcej" na terenie szkoły.

Przez osobę "obcą na terenie szkoły" rozumie się osobę która:

 • nie jest rodzicem ucznia tej szkoły,
 • nie jest pracownikiem szkoły,
 • nie jest osobą wypełniającą aktualnie na terenie szkoły zadania i funkcje znane dyrekcji szkoły,
 • nie jest osobą zaproszoną przez dyrekcję szkoły bądź też wychowawcę klasy lub uprawnionego pracownika szkoły

i która swoim zachowaniem w wyraźny sposób narusza zasady i normy współżycia społecznego bądź też w inny sposób stanowi zagrożenie dla porządku na terenie szkoły i bezpieczeństwa dla uczniów oraz innych osób przebywających na terenie szkoły.

Nauczyciel powinien podjąć następujące działania:

 1. Ustalić powody obecności oraz zachowania osoby postronnej w szkole poprzez obserwację czy bezpośrednią rozmowę z nią.
 2. W przypadku powstania wątpliwości lub ujawnienia niepokojących zachowań ze strony "osoby postronnej" nauczyciel podejmuje mediacje w celu nakłonienia tej osoby do jasnego określenia celu pobytu lub też do opuszczenia terenu szkoły. W przypadku wątpliwości lub jakichkolwiek problemów informuje dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. Uczniów z innych szkół należy wylegitymować i przekazać ich dane pedagogowi szkoły.
 3. W przypadkach drastycznych należy niezwłocznie powiadomić Policję i dyrektora szkoły oraz jednocześnie podjąć działania mające na celu zabezpieczenie uczniów i pracowników przed skutkami tych zachowań.

 

Metody współpracy szkoły z Policją.

W ramach długofalowej pracy profilaktyczno - wychowawczej Zespół Szkół   im. Stanisława Staszica w Miętnem i Powiatowa Komenda Policji w Garwolinie utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń.

Koordynatorami współpracy są: pedagog szkolny oraz specjalista ds. nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Szkoła współpracuje również z dzielnicowym, w rejonie którego znajduje się szkoła.

Pedagog szkoły, specjalista ds. nieletnich i dzielnicowy ustalają wspólnie wzajemne zasady kontaktu, by móc na bieżąco wymieniać informacje i rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem i dobrem uczniów.

W ramach współpracy Policji ze szkołą organizuje się:

- spotkania nauczycieli, pracowników obsługi i dyrekcji szkoły z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym,

- spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m. in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości itp. oraz z młodszymi uczniami, na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń,

- informowanie Policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży,

- udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły,

- kontrolę szkoły i obiektów przyszkolnych przez Policjanta z psem wyszukującym zapachy narkotyków,

- wspólny - szkoły i policji - udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości nieletnich.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Policja powinna być wzywana do szkoły w sytuacjach, o których mowa w "Procedurach albo, gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania przez szkołę w określonej sytuacji, w których obecność Policji jest konieczna.
 2. Każda, dotycząca uczniów wizyta policjanta w szkole powinna być zgłoszona dyrektorowi szkoły lub uzgodniona z pedagogiem.
 3. Z każdego zdarzenia nauczyciel/wychowawca powinien sporządzić notatkę oraz odebrać oświadczenia od uczestników biorących udział w zaistniałym zdarzeniu.
 4. Uczeń dopuszczający się wykroczeń wymienionych w "Procedurach" podlega karom określonym w Statucie szkoły.


PROCEDURY DZIAŁAŃ W ZESPOLE SZKÓŁ   W MIĘTNEM W SYTUACJI ZAGROŻENIA, PRÓBY I SAMOBÓJSTWA

 1. Podejrzenie o zamiar podjęcia myśli samobójczych.
 2. Nauczyciel wychowawca:
 • zapewnia bezpieczeństwo uczniowi,
 • nie pozostawia ucznia samego,
 • usuwa wszystko, co mogłoby ułatwić realizację zamiaru,
 • dba o dyskrecję (nie nagłaśnia podejrzenia),
 • wstępnie diagnozuje sytuację ucznia (przyczyny, poziom zagrożenia),
 • kontaktuje się z pedagogiem, psychologiem i z dyrektorem szkoły,
 • wychowawca po konsultacji z pedagogiem/psychologiem nawiązuje kontakt z rodzicami lub prawnymi opiekunami ucznia,
 • wspiera ucznia w pokonywaniu i usuwaniu przyczyn powodujących zaistniałą sytuację,
 1. pedagog szkolny/psycholog szkolny;
 • rozpoznaje sytuację i poziom zagrożenia,
 • dokonuje wyboru priorytetów działań, w zależności od oceny sytuacji,
 • ustala strategię odpowiednią do uzgodnionych priorytetów (np. kieruje ucznia do specjalistów, współpracuje z wychowawcą do czasu ukończenia przez ucznia szkoły),
 • łagodzi skutki sytuacji traumatycznych,
 • koordynuje działania profilaktyczne (rozmowy wspierające),
 1. dyrektor szkoły:
 • zapewnienia warunki skutecznej opieki i pomocy w sytuacji zagrożenia,
 • współuczestniczy w udzielaniu pomocy i usuwaniu łagodzeniu skutków sytuacji traumatycznych i w sytuacji ryzyka bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia – wzywa pogotowie ratunkowe.
 1. Sytuacja związana z usiłowaniem lub próbą samobójczą.
 2. Nauczyciel, wychowawca:
 • udziela uczniowi pierwszej pomocy przedlekarskiej, zawiadamia pielęgniarkę szkolną, w razie zagrożenia życia wzywa pogotowie lubinne służby interwencyjne: Policję, Straż Pożarną,
 • zapewnia bezpieczeństwo uczniowi, nie pozostawia go samego,
 • zawiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego,
 • nawiązuje kontakt z rodzicami lub prawnymi opiekunami ucznia,
 • dba o dyskrecję,
 • zbiera wstępne informacje o okolicznościach zdarzenia,
 • dokonuje szybkiej oceny dalszych zagrożeń,
 1. pedagog szkolny/psycholog;
  • dokonuje wyboru priorytetów działań, w zależności od oceny sytuacji,
  • ustala strategię odpowiednią do uzgodnionych priorytetów,
  • w przypadku ucznia niepełnoletniego pozostaje z uczniem do czasu przyjazdu rodziców po czym wspólnie ustalają strategię działania,
  • w przypadku ucznia pełnoletniego podejmuje działania stosowne do rozpoznanej sytuacji (kontakt z rodzicami, służbami interwencyjnymi),
  • kieruje ucznia do specjalistów, współpracuje z wychowawcą do czasu ukończenia szkoły przez ucznia,
   • łagodzi skutki sytuacji traumatycznych,
   • koordynuje działania profilaktyczne (rozmowy wspierające),
 1. dyrektor szkoły:
 • zapewnia warunki skutecznej opieki i pomocy w sytuacji zagrożenia dla pozostałych uczniów,
 • wyznacza opiekę nad uczniem do czasu przekazania ucznia rodzicom lub służbom medycznym,
 • współuczestniczy w udzielaniu pomocy i łagodzeniu skutków sytuacji traumatycznych,
 • inicjuje działania opiekuńcze i profilaktyczno- wychowawcze w szkole stosowne do skali zagrożenia,

III. Sytuacja popełnienia samobójstwa

 1. Nauczyciel wychowawca:
 • sprawdza czynności życiowe,
 • zabezpiecza miejsce zdarzenia,
 • zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji,
 • wzywa pogotowie ratunkowe,
 • dba o dyskrecję,
 1. dyrektor szkoły:
 • niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu Policję, Prokuraturę i organ nadzoru pedagogicznego,
 • zapewnia warunki skutecznej opieki i pomocy w sytuacji zagrożenia dla pozostałych uczniów,
 • powiadamia osobiście rodziców o zaistniałej sytuacji,
 • zapewnia warunki prawidłowego powiadomienia o śmierci
  • dostarcza niezbędnych informacji,
  • udziela pierwszego wsparcia ofiarom zdarzenia,
  • chroni godność i dba o szacunek wobec ofiary i rodziny,
  • przed powiadomieniem zasięga informacji o stanie zdrowia opiekunów ofiary,
  • podejmuje decyzję o formie poinformowania i poszukuje wsparcia,
  • współuczestniczy w udzielaniu pomocy i usuwaniu skutków sytuacji traumatycznych dla rodziców zmarłego ucznia,
  • inicjuje działania opiekuńcze i profilaktyczno- wychowawcze w szkole stosowne do skali zagrożenia,
  • podejmuje decyzje o dalszej organizacji pracy szkoły w danym dniu,
  • ustala przebieg żałoby w szkole, oraz udział w uroczystościach pogrzebowych,
  • koordynuje działania terapeutyczne dla Rady Pedagogicznej i uczniów
  • organizuje wsparcie psychologiczne,
  • organizuje szkolenia, warsztaty,
  • dokonuje analizy przyczyn zajścia,
   • przygotowuje i wdraża strategię działań przeciwdziałających powtórzeniu się tragedii,
 1. pedagog szkolny/psycholog szkolny

zapewnia pozostałym uczniom pomoc psychologiczno- pedagogiczną w związku z zaistniałą sytuacją.

 

 

Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia przemocy fizycznej - pobicia, rozboju, itp.

w Zespole Szkół   im. St. Staszica w Miętnem

 

 

 

DYREKTOR

NAUCZYCIEL

PEDAGOG

WYCHOWAWCA

KROK 1

 

Odizolowanie sprawcy od innych uczniów.

   

KROK 2

 

Ustalenie, kto i w jakim stopniu został poszkodowany - na podstawie obserwacji lub informacji od świadków zajścia.

   

KROK 3

 

Zapewnienie bezpieczeństwa każdemu uczniowi. Udzielenie ofierze pierwszej pomocy przedmedycznej. (Najpierw

należy zająć się ofiarą potem sprawcą.) Powiadomienie o zajściu wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i dyrektora lub osobę zastępującą dyrektora - najszybciej jak to możliwe.

   

KROK 4

Wezwanie kwalifikowanej pomocy medycznej (pogotowie ratunkowe).

 

KROK 5

   

Udzielenie wsparcia psychologicznego (we współpracy z psychologiem) - poprzez rozmowę, stworzenie atmosfery bezpieczeństwa, np. podanie herbaty, umożliwienie kontaktu telefonicznego z rodzicami na życzenie ucznia, itp.

KROK 6

 

 

W porozumieniu z dyrektorem wezwanie Policji.

Niezwłoczne powiadomienie rodziców ucznia poszkodowanego/ ofiary.

KROK 7

Ustalenie – we współpracy z pedagogiem i wychowawcą - okoliczności czynu, świadków zdarzenia oraz zabezpieczenie ewentualnych dowodów. Miejsce zdarzenia i wszelkie przedmioty powinny zostać nie naruszone do czasu przyjazdu Policji. Świadkowie powinni złożyć ustne lub pisemne wyjaśnienia.

     

KROK 8

     

Telefoniczne wezwanie w trybie pilnym rodziców ucznia sprawcy - przekazanie im informacji o zdarzeniu. Jeśli nie ma z rodzicami kontaktu telefonicznego można wezwać ich listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Jeśli rodzice nie stawią się w szkole, dalsze postępowanie odbywa się bez ich udziału.

 

KROK 9

Zobowiązanie ucznia - sprawcy przemocy, w obecności rodziców, wychowawcy i pedagoga do natychmiastowego zaprzestania nagannego zachowania. Podpisanie kontraktu z udziałem jego rodziców.

 

W porozumieniu z dyrektorem przygotowuje pisemny kontrakt , który będzie podpisany przez ucznia i rodziców w obecności wychowawcy i dyrektora.

Uczestniczy w spotkaniu z dyrektorem i pedagogiem.

KROK

10

Zastosowanie właściwej kory regulaminowej wobec ucznia, któremu udowodniono winę - nagano dyrektora szkoły.

W porozumieniu z dyrektorem przygotowuje pisemną naganę, która będzie wręczono uczniowi i rodzicom w obecności wychowawcy i dyrektora.

 

Uczestniczy w spotkaniu z dyrektorem i pedagogiem.

KROK

11

 

Zastosowanie oddziaływań wychowawczych (pomoc psychologiczno, udział w terapii, itp.) wobec ofiary i sprawcy . Monitorowanie zmiany zachowania.

KROK

12

W przypadku odmowy współpracy ze strony ucznia i jego rodziców dyrektor zawiadamia sąd rodzinny (w przypadku ucznia nieletniego ) lub prokuraturę (w przypadku ucznia pełnoletniego).

   

Monitoruje zachowanie

ucznia.

 

 

 

Procedury postępowania w sytuacji wypadku z udziałem ucznia w Zespole Szkół   im. St. Staszica w Miętnem

Wypadkiem ucznia jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia

 pod opieką szkoły:

 • na terenie szkoły;
 • poza terenem Szkoły (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli).

 

 

DYREKTOR

NAUCZYCIEL/PRACOWNIK

ŚWIADEK WYPADKU

PIELĘGNIARKA

WYCHOWAWCA

PEDAGOG/PSYCHOLOG

KROK 1

Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje stosownie kierownik wycieczki lub opiekun grupy i odpowiada za nie.

Ocenia stan ucznia. Zabezpiecza ucznia, zgodnie z zasadami pierwszej pomocy przedmedycznej, tak aby nie doszło do pogorszenia sytuacji. Zabezpiecza bezpieczeństwo pozostałych uczniów.

   

KROK 2

 

Nie opuszcza ucznia. Jeśli to konieczne zawiadamia pogotowie ratunkowe (sam lub wyznacza osobę trzecią). Telefonicznie lub przez osobę trzecią niezwłocznie zawiadamia o sytuacji dyrekcję szkoły i pielęgniarkę -w przypadku zdarzenia wypadkowego na terenie szkoły

   

KROK 3

Kierownik wyznacza nauczyciela i deleguje go do opieki nad poszkodowanym, natomiast sam przejmuje opiekę nad  pozostałymi uczniami. Podejmuje decyzję o zawiadomieniu odpowiednich służb ratunkowych.

Udziela pierwszej pomocy przedmedycznej dbając o bezpieczeństwo swoje i innych uczniów. Oczekuje na  fachową pomoc medyczną

Niezwłocznie udaje się na miejsce wypadku i udziela pierwszej pomocy przedmedycznej. Jeśli to konieczne podejmuje decyzję o zawiadomieniu pogotowia ratunkowego.

 

 

KROK 4

 

Zawiadamia wychowawcę klasy i rodziców o zaistniałym zdarzeniu lub w razie jego nieobecności – pedagoga/psychologa szkolnego.

Przejmuje opiekę medyczną nad uczniem do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego lub rodziców ucznia

 

KROK 5

     

Telefonicznie zawiadamia rodziców ucznia o sytuacji i prosi ich o niezwłoczne przybycie w ustalone miejsce (szpital lub szkoła).

KROK 6

Dba o wyznaczenie zastępstw za nauczyciela na niezbędny czas .

Jeśli jest pracownikiem pedagogicznym -towarzyszy uczniowi do czasu przybycia rodziców (także podczas przejazdu do szpitala i w szpitalu) lub dłużej jeśli tak zadecyduje lekarz.

Jeśli jest pracownikiem niepedagogicznym – przekazuje niezbędne informacje wychowawcy lub pedagogowi/psychologowi.

Przekazuje niezbędne informacje dotyczące ucznia i jego obecnego stanu lekarzowi pogotowia ratunkowego.

Jeśli świadkiem wypadku jest pracownik niepedagogiczny a rodzice ucznia jeszcze nie dotarli do szkoły – towarzyszy uczniowi do czasu przybycia rodziców (także podczas przejazdu do szpitala i w szpitalu) lub dłużej jeśli tak zadecyduje lekarz.

 

KROK 7

Zgodnie z wytycznymi o wypadku zawiadamia organ prowadzący, społecznego inspektora pracy oraz pracownika służby BHP.

O wypadku w wyniku zatrucia zawiadamia państwowego inspektora sanitarnego.

O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym zawiadamia prokuraturę i kuratora oświaty oraz radę rodziców

Wspólnie z inspektorem BHP sporządza protokół powypadkowy.

Pozostaje do dyspozycji dyrekcji w związku z niezbędną dokumentacją powypadkową.

 

Współpracuje z rodzicami w sprawach związanych z wypadkiem. Jest łącznikiem pomiędzy szkołą i domem ucznia.

Przeprowadza zajęcia z uczniami – świadkami wydarzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa emocjonalnego uczniów.

KROK 8

Z chwilą otrzymania zgłoszenia o wypadku dyrektor powołuje zespół powypadkowy i do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych. Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykonać dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik.

Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub

urządzeń,  miejsce  wypadku  pozostawia  się  nienaruszone.

Informuje Dyrektora na piśmie/ wypełniając kartę zgłoszenia wypadku/ o zaistniałym zdarzeniu.

   


Procedury monitorowania frekwencji szkolnej uczniów

w Zespole Szkół w Miętnem

 

DYREKTOR

PEDAGOG

WYCHOWAWCA

NAUCZYCIEL

Krok 1

Realizują zadania związane z prowadzeniem szkolnego rankingu frekwencji:

- nagrody w miesięcznym rankingu klasowym:

Ø  Klasa o najlepszej frekwencji ma prawo do dnia wolnego od pytania i prac klasowych

Ø  Wybrany dzień (nie może to być dzień, w którym zapowiedziany jest sprawdzian pisemny) samorząd klasowy zgłasza do dyrekcji szkoły do końca miesiąca, w którym sporządzany jest raport, a wychowawca klasy dokonuje odpowiedniej adnotacji w dzienniku lekcyjnym

Ø  Niezgłoszenie „dnia wolnego" w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją klasy z nagrody

-                             nagrody w semestralnym rankingu klasowym:

Ø  klasa o najlepszej średniej frekwencji ma prawo do "dnia wolnego" od zajęć dydaktycznych, z przeznaczeniem na zajęcia pozaszkolne z wychowawcą

Ø  w przypadku takiej samej frekwencji w kilku klasach) o zwycięstwie decyduje całkowita liczba godzin usprawiedliwionych, a następnie liczba spóźnień

Ø  wolny dzień w rankingu: za I semestr samorząd klasowy zgłasza do końca stycznia; - za II semestr samorząd klasowy zgłasza do dyrekcji szkoły do końca maja (w rankingu tym w II semestrze nie biorą udziału klasy maturalne z powodu krótszego roku szkolnego)

Ø  wychowawca klasy dokonuje odpowiedniej adnotacji w dzienniku lekcyjnym wspólnie z samorządem opracowuje program zajęć pozalekcyjnych

Ø  niezgłoszenie "dnia wolnego" w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją klasy z nagrody

Ø  dofinansowanie dla trzech najlepszych klas wycieczki:

1 000,- za pierwsze miejsce

500,- za drugie miejsce

300,- za trzecie miejsce

Krok 1

-                             nagrody w rankingu indywidualnym:

Ø  uczniowie ze 100% frekwencją miesięczną i brakiem spóźnień otrzymują pochwałę wychowawcy i o fakcie tym wychowawca informuje rodziców ucznia

Ø  po zakończeniu I semestru trzech uczniów o najlepszej frekwencji w klasie, którzy nie mają godzin nieusprawiedliwionych, otrzymują pochwałę dyrektora szkoły oraz wpis do akt ucznia (w przypadku takiej samej frekwencji większej liczby uczniów, o zwycięstwie decyduje liczba spóźnień)

Ø  wyróżnieni uczniowie mają prawo do podwyższenia semestralnej oceny z zachowania o jeden stopień w stosunku do oceny proponowanej

Ø  po zakończeniu roku szkolnego trzech uczniów o najlepszej frekwencji w klasie, którzy nie mają godzin nieusprawiedliwionych w okresie od 1 września do dnia klasyfikacji rocznej otrzymują pochwałę dyrektora szkoły z wpisem do akt (w przypadku takiej samej frekwencji większej liczby uczniów, o zwycięstwie decyduje liczba spóźnień). Wyróżnieni uczniowie mają prawo do podwyższenia rocznej oceny z zachowania o jeden stopień w stosunku do oceny proponowanej

Ø  po zakończeniu roku szkolnego uczniowie, którzy mają w okresie od 1 września do dnia klasyfikacji rocznej 100% frekwencję i brak spóźnień otrzymują nagrody rzeczowe, a do rodziców wysyłany jest list pochwalny

Krok 2

 

 

Na bieżąco monitoruje frekwencję szkolną uczniów.

Telefonicznie powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia o nieobecności - w celu ustalenia jej przyczyny. Odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

Staranne odnotowywanie w dzienniku lekcyjnym nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych; w przypadku wysokiej absencji ucznia nauczyciel zobowiązany jest pozostawić w dzienniku lekcyjnym odpowiednią adnotację lub osobiście zwrócić uwagę wychowawcy na zaistniały fakt.

Nauczyciele prowadzą zajęcia w sposób atrakcyjny z użyciem różnych metod aktywizujących ucznia.

Konsekwentnie przestrzegają zasad klasyfikacji z zajęć edukacyjnych i nie klasyfikują uczniów, u których brak jest podstaw do wystawienia oceny.

Krok 2

   

W sytuacji opuszczenia przez ucznia 15 godzin bez usprawiedliwionych (3 spóźnienia godzina nieobecna) w ciągu miesiąca wychowawca w sposób natychmiastowy informuje rodzica pisemnie, osobiście lub telefonicznie o zaistniałym fakcie i odnotowuje ten fakt w Dzienniku zajęć lekcyjnych i zgłasza dyrektorowi i pedagogowi.

Nauczyciel sprawdza przygotowanie ucznia do zajęć zaraz po jego powrocie do szkoły a w uzasadnionych przypadkach wyznacza termin uzupełnienia braków.

Krok 3

 

Uświadamia uczniowi i rodzicowi konsekwencje edukacyjne, społeczne i prawne wagarowania.

Wspólnie z rodzicem, uczniem i wychowawcą  ustala działania zapobiegające dalszym nieobecnościom.

Podpisuje w obecności rodziców i pedagoga z uczniem kontrakt.

Uświadamia uczniowi i rodzicowi konsekwencje edukacyjne, społeczne i prawne wagarowania.

Wspólnie z rodzicem, uczniem i pedagogiem ustala działania zapobiegające dalszym nieobecnościom. Monitoruje frekwencję ucznia.

 

Krok 4

Rozmawia z rodzicami i uczniem. Przedstawia konsekwencje edukacyjne, społeczne i prawne wagarowania.

Wspólnie z rodzicem, uczniem i wychowawcą ustala działania zapobiegające dalszym nieobecnościom.

Udziela upomnienia pisemnego uczniowi.

Jest obecny w trakcie rozmowy dyrektora z uczniem i rodzicem.

W sytuacji opuszczenia przez ucznia 30 godzin nieusprawiedliwionych od początku roku szkolnego wychowawca w sposób natychmiastowy informuje rodzica pisemnie, osobiście lub telefonicznie o zaistniałym fakcie i odnotowuje ten fakt w Dzienniku zajęć lekcyjnych i zgłasza dyrektorowi i pedagogowi.

Monitoruje frekwencję ucznia.

 

Krok 5

Rozmawia z rodzicami i uczniem. Przedstawia konsekwencje edukacyjne, społeczne i prawne wagarowania.

Wspólnie z rodzicem, uczniem i wychowawcą ustala działania zapobiegające dalszym nieobecnościom.

Udziela pisemnej nagany  uczniowi. Zobowiązuje rodziców (opiekunów) do kontrolowania spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko.

Jest obecny w trakcie rozmowy dyrektora z uczniem i rodzicem.

Monitoruje dalszą frekwencję ucznia. Opracowuje z uczniem harmonogram uzupełniania zaległości w wiedzy szkolnej i utrzymania właściwej frekwencji oraz monitoruje jego realizację.

W sytuacji opuszczenia przez ucznia 50 godzin nieusprawiedliwionych od początku roku szkolnego wychowawca w sposób natychmiastowy informuje rodzica pisemnie, osobiście lub telefonicznie o zaistniałym fakcie i odnotowuje ten fakt w Dzienniku zajęć lekcyjnych i zgłasza dyrektorowi i pedagogowi.

Monitoruje frekwencję ucznia.

Motywuje, zachęca i monitoruje frekwencję ucznia na swoich zajęciach. Umożliwia uzupełnianie zaległości w wiedzy szkolnej zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Krok 6

W przypadku niewywiązywania się rodziców z regularnego posyłania dziecka na zajęcia szkolne wysyła zawiadomienie do Sądu Rodzinnego o nierealizacji obowiązku szkolnego ucznia lub skreśla ucznia pełnoletniego z listy uczniów Zespołu Szkół w Miętnem.

Sporządza zawiadomienie o nierealizacji obowiązku nauki do Sądu Rodzinnego. Monitoruje dalszą frekwencję ucznia. Opracowuje z uczniem harmonogram uzupełniania zaległości w wiedzy szkolnej i utrzymania właściwej frekwencji oraz monitoruje jego realizację.

W sytuacji opuszczenia przez ucznia 100 godzin nieusprawiedliwionych od początku roku szkolnego wychowawca w sposób natychmiastowy informuje rodzica pisemnie, osobiście lub telefonicznie o zaistniałym fakcie i odnotowuje ten fakt w Dzienniku zajęć lekcyjnych.

Monitoruje frekwencję ucznia.

Motywuje, zachęca i monitoruje frekwencję ucznia na swoich zajęciach. Umożliwia uzupełnianie zaległości w wiedzy szkolnej zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Krok  7

W przypadku kiedy uczeń nadal nie wywiązuje się z obowiązku szkolnego, a rodzice nie reagują na ten fakt - dyrektor informuje gminę właściwa dla miejsca zamieszkania ucznia w celu wszczęcia postępowania administracyjnego i administracyjnej egzekucji realizacji obowiązku szkolnego

     
           

Free Joomla! template by L.THEME