Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/server835645/ftp/migracja/zsrmietne.cal24.pl/public_html/plugins/system/nrframework/NRFramework/SmartTags.php on line 90
Zespół Szkół w Miętnem koło Garwolina - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Czym są?

Ułatwienia dostępu

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem

Miętne, ul. Główna 49, 08-400 Garwolin    25 682-30-88   zsmietne@mietne.edu.pl    BIP  

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest bezpłatną, pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Dają możliwość przygotowania się w krótkim czasie do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji. Kursy umożliwiają także łączenie nabytych kwalifikacji i zdobycie w ten sposób pełnego zawodu, a nawet kilku zawodów.

 

 • Uczestnicy kursu kwalifikacyjnego

Uczestnikami kursu mogą zostać osoby dorosłe (które ukończyły 18 lat):

 1. Absolwenci wszystkich typów szkół – szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych – zainteresowani zdobywaniem kwalifikacji zawodowych;
 2. Absolwenci studiów wyższych, którym zdobyty zawód nie daje możliwości zatrudnienia;
 3. Osoby dorosłe, pracujące w danym zawodzie, chcące nabyć lub zaktualizować wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę;
 4. Aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy znajdą czas na równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych.
 • Program kursów kwalifikacyjnych

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego określa kwalifikacje wyodrębnione i nazwane dla wskazanych zawodów na poziomie branżowej szkoły, technikum i szkoły policealnej. Ilość wyróżnionych kwalifikacji w danym zawodzie wynosi od 1 do 3 kwalifikacji. Na poziomie szkoły branżowej są to 1 lub 2 kwalifikacje, na poziomie technikum najczęściej są wyszczególnione 2 lub 3 kwalifikacje. Kwalifikacyjne kursy zawodowe muszą być prowadzone według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie tej kwalifikacji, której dotyczy dany kurs. W podstawie programowej kształcenia w zawodach wyodrębniono trzy grupy efektów kształcenia:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów;

III. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach.

Podział każdego zawodu na kwalifikacje i grupy efektów kształcenia umożliwia szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. Możliwe jest bowiem zwolnienie uczestnika kursu z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych przez niego w dotychczasowym procesie kształcenia. W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że osoba, która zdobędzie w trakcie nauki kilka pokrewnych kwalifikacji, będzie mogła wykonywać więcej niż jeden zawód.

 • Organizacja kursu
 1. Nauka na kursie jest bezpłatna.
 2. Kurs może zostać uruchomiony w dowolnym terminie od września do czerwca po zebraniu się grupy min. 20 uczestników.
 3. Zajęcia na kursie odbywają się, w formie zaocznej – co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni, także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 4. Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie.
 • Forma kształcenia

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji nauczanej na tym kursie. Egzaminy zawodowe przeprowadzają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot prowadzący dany kurs. Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawniające do przystąpienia do egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji nauczanej na danym kursie.

Uwaga!

Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego nie potwierdza kwalifikacji zawodowych. Urzędowym dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych jest certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną osobie, która zdała egzamin zawodowy.

Osoba, która zdała egzamin  zawodowy potwierdzający kwalifikację w zawodzie, otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

 • Sposób organizacji kształcenia

Kwalifikacyjny kurs zawodowy organizowany jest w trybie zaocznym. Nauka na kursie jest bezpłatna. Za przebieg i organizację kursu odpowiedzialny jest organizator kształcenia. Organizator dopuszcza możliwość zawieszenia zajęć na określonym kursie kwalifikacji zawodowych z powodu mniejszej ilości słuchaczy tj. poniżej 20 osób.

 • Czas trwania kształcenia

Czas trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania treści programowych przedmiotów przewidzianych w programie nauczania (uwzględniając podstawę programową kształcenia w ramach kwalifikacji zawodowych).

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie.